Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Stjórnsýsla
Erindisbréf

Erindisbréf fyrir íþrótta- og tómstundanefnd Seltjarnarness

Meginhlutverk

Íþrótta- og tómstundanefnd Seltjarnarnesbæjar fer, í umboði bæjarstjórnar, að með íþrótta- og tómstundamál í bæjarfélaginu samkvæmt lögum og reglugerðum er þar að lúta* og því sem bæjarstjórn felur henni. Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn og fundarsköp Seltjarnarnesbæjar hverju sinni.

Meginhlutvrk nefndarinnar er sem hér segir:

  • að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn um erindi er tengjast ofangreindum málaflokki,
  • að fylgjast með framkvæmd íþróttalaga, laga um æskulýðsmál og annarra laga og reglugerða er snerta starfssvið nefndarinnar,
  • að vinna að eflingu félags- og íþróttastarfs og hollrar tómstundaiðju meðal Seltirninga og hafa um það samvinnu við aðra aðila sem að þeim málum koma,
  • að vinna að fræðslu og forvörnum varðandi notkun áfengis og annarra ávana- og fíkniefna í samstarfi við fjölskyldunefnd, skóla, heilbrigðisyfirvöld og aðra aðila,
  • að úthluta styrkjum til íþrótta- og tómstundamála í umboði bæjarstjórnar á grundvelli skilgreindra úthlutunarreglna, sem samþykktar eru af bæjarstjórn,
  • að fylgjast með nýsköpunar- og þróunarstarfi á sviði íþrótta- og tómstundamála og vera bæjarstjórn til ráðgjafar um þau mál,
  • að gera tillögur til bæjarstjórnar að gerð og staðsetningu nýrra mannvirkja til íþrótta- og tómstundastarfs ásamt tillögum um rekstur þeirra eftir því sem við á,
  • að fylgjast með gerð sumaráætlunar fyrir íþrótta- og tómstundastarf á Seltjarnarnesi í samráði við aðra aðila sem slíku starfi sinna,
  • að gera tillögu til bæjarstjórnar um útgáfu fræðsluefnis og hvers kyns aðra kynningu fyrir íbúa Seltjarnarnesbæjar, fyrirtæki og stofnanir um þau mál sem falla að verksviði nefndarinnar,
  • að fjalla um önnur þau mál sem bæjarstjórn felur nefndinni.

Jafnframt skal íþrótta- og tómstundanefnd stuðla að tengslum og samstarfi ýmissa félagasamtaka, auk annarra hagsmunaaðila í skólasamfélaginu.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna sé fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. 

Skipan, fundir og starfshættir

Íþrótta- og tómstundanefnd skal skipuð fimm fulltrúum, kosnum af bæjarstjórn Seltjarnarness í upphafi hvers kjörtímabils. Varamenn í nefndinni skulu jafnmargir aðalmönnum og kosnir á sama hátt. Bæjarstjórn skipar formann íþrótta- og tómstundanefndar en ritari og varaformaður skulu kosnir af nefndinni á fyrsta fundi hennar

Sviðsstjóri situr fundi nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétt. Hann ber ábyrgð á að ákvörðunum og samþykktum nefndarinnar sé fylgt eftir.

Nefndin getur einnig boðið öðrum til fundar varðandi tiltekin mál.

Fulltrúar í nefndinni og þeir sem sitja fundi hennar eru bundnir þagnarskyldu. Óheimilt er að greina frá ummælum einstakra fundarmanna á fundum. Sama gildir um atriði sem aðilar fá vitneskju um og leynt skulu fara eðli máls samkvæmt. Þagnarskylda helst þó að látið sé af störfum.

Formaður nefndarinnar, eða varaformaður í forföllum hans, boðar eða lætur boða fundi í nefndinni með a.m.k. tveggja sólarhringa fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Málsgögn skulu varðveitt með tryggilegum hætti þannig að óviðkomandi fái ekki aðgang að þeim. Boða ber til fundar ef þriðjungur eða fleiri aðalmanna í nefndinni æskir þess. Formaður kveður til fundar svo oft sem þurfa þykir, þó ekki sjaldnar en fjórum sinnum á ári. Boðun varamanna skal vera í samræmi við bæjarmálasamþykkt.

Formleg erindi, fyrirspurnir og mál er íþrótta- og tómstundanefnd berast skulu skráð í málaskrá bæjarins áður en þau eru tekin fyrir á fundum. Á sama hátt skal, eftir fund, skrá afgreiðslu mála í málaskrá. Skjalastjóri ber ábyrgð á að skráning og eftirfylgni málsgagna sé í samræmi við reglur Seltjarnarnesbæjar hverju sinni.

Kjörnum fulltrúum nefndarinnar er heimilt að koma saman til svokallaðra „vinnufunda“. Hins vegar er litið svo á að slíkir fundir séu óformlegir og ekki skulu þar teknar ákvarðanir né haldin um þá opinber gjörðabók, þeir eru m.ö.o. ekki formlegir fundir.

Nefndin getur enga ályktun gert nema meirihluti nefndarmanna sitji fund. Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. Fundarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarherbergi nefndarinnar við umræðu og afgreiðslu þess, sbr. 3., 4. og 5. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Ályktun íþrótta- og tómstundanefndar, sem hefur í för með sér útgjöld umfram samþykktir bæjarstjórnar, skal ætíð send bæjar­stjóra í sérstöku erindi. Bæjarstjóri leggur ályktunina fyrir bæjarráð til endanlegrar afgreiðslu. Nefndinni er að öðru leyti heimilt að afgreiða, án staðfestingar bæjarstjórnar, mál á verksviði hennar ef lög eða eðli máls mæla ekki sérstaklega gegn því og þau víkja ekki frá stefnu bæjarstjórnar í veigamiklum atriðum.

Rita skal fundargerðir nefndarinnar í sérstaka fundargerðabók, sem heimilt er að tölvuskrá. Fundargerð skal lesin upp í lok fundar og nefndarfulltrúar skulu staðfesta samþykki sitt með undirritun.

Sviðsstjóra er heimilt að úthluta, án staðfestingar nefndarinnar, styrkjum til íþrótta- og tómstundamála í umboði hennar á grundvelli skilgreindra úthlutunarreglna, sem eru samþykktar af bæjarstjórn.

Sviðsstjóri kynnir nefndinni ársfjórðungslega mál sem hann afgreiðir í umboði hennar.

Ef íþrótta- og tómstundanefnd fær til meðferðar kærumál samkvæmt ákvæðum laga er varða hana, gilda um meðferð kærumálsins reglur stjórnsýslulaga. Um sérstakt hæfi nefndarmanna og annarra fulltrúa sem rétt hafa til að sitja fundi hennar gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga. 

Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar þann 11.12.2013.* Sérstaklega er hér átt við stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012, sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, æskulýðslög nr. 70/2007 og íþróttalög nr. 64/1998, ásamt öðrum lögum, reglugerðum og auglýsingum er ótalin eru hér.

 

Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: