Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Stjórnsýsla
Erindisbréf

Erindisbréf fyrir jafnréttisnefnd Seltjarnarness

Meginhlutverk

Jafnréttisnefnd Seltjarnarnesbæjar starfar, í umboði bæjarstjórnar, að jafnréttismálum í bæjar­félaginu, samkvæmt jafnréttisáætlun bæjarins, lögum og reglugerðum er þar að lúta* og því sem bæjarstjórn felur henni. Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn og fundarsköp Seltjarnarnesbæjar eins og hún er hverju sinni.

Meginhlutverk jafnréttisnefndar er að móta stefnu í jafnréttismálum, vinna að þeim og samræma framkvæmd þeirra í anda gildandi jafnréttisstefnu bæjarins hverju sinni. Meðal verkefna nefndarinnar er:

  • að vera bæjarstjórn til ráðgjafar í málefnum sem varða jafnréttismál og veita umsögn um þau,
  • að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í jafnréttismálum,
  • að móta jafnréttismál í víðtækum skilningi í sveitarfélaginu,
  • að endurskoða jafnréttisáætlun bæjarins í upphafi hvers kjörtímabils og leggja fyrir bæjarstjórn,
  • að fylgjast með og hafa frumkvæði að sérstökum aðgerðum til að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna í sveitarfélaginu,
  • að gera tillögur um styrkveitingar til einstakra verkefna, félaga eða einstaklinga sem heimildir eru fyrir í fjárhagsáætlun,
  • að gera tillögur til bæjarstjórnar um útgáfu fræðsluefnis og hvers kyns aðra kynningu fyrir íbúa Seltjarnarnesbæjar, fyrirtæki og stofnanir um þau mál sem falla að verksviði nefndarinnar,
  • að fjalla um önnur þau mál sem bæjarstjórn felur nefndinni.

Nefndin mótar tillögur til bæjarstjórnar um sérstakar tímabundnar aðgerðir til að jafna stöðu kynjanna eftir því sem ástæða er til hverju sinni. Jafnréttisnefnd er tengiliður við ráðuneyti jafnréttismála, Jafnréttisráð og Jafnréttisstofu.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa.

Skipan, fundir og starfshættir

Jafnréttisnefnd skal skipuð þremur fulltrúum, kosnum af bæjarstjórn Seltjarnarness í upphafi hvers kjörtíma­bils. Varamenn í nefndinni skulu jafnmargir aðalmönnum og kosnir á sama hátt. Bæjarstjórn skipar formann jafnréttisnefndar en ritari og varaformaður skulu kosnir af nefndinni á fyrsta fundi hennar.

Starfsmenn félagssviðs sveitarfélagsins sitja fundi nefndarinnar eftir þörfum með málfrelsi og tillögurétt. Þeir eru jafnréttisnefnd til ráðgjafar og aðstoðar við undirbúning og framkvæmd mála.

Nefndin getur einnig boðið aðilum til fundar varðandi tiltekin mál.

Fulltrúar í nefndinni og aðilar sem sitja fundi þess eru bundnir þagnarskyldu. Óheimilt er að greina frá ummælum einstakra fundarmanna á fundum. Sama gildir um atriði sem aðilar fá vitneskju um og leynt skulu fara eðli máls samkvæmt. Þagnarskylda helst þó að látið sé af störfum.

Formaður jafnréttisnefndar, eða varaformaður í forföllum hans, boðar eða lætur boða fundi í nefndinni með a.m.k. tveggja sólarhringa fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Boða ber til fundar ef þriðjungur eða fleiri aðalmanna æskir þess.Jafnréttisnefnd fundar minnst þrisvar á ári eða oftar ef þörf er á. Boðun varamanna skal vera í samræmi við bæjarmálasamþykkt.

Formleg erindi, fyrirspurnir og mál er jafnréttisnefnd berast skulu skráð í málaskrá bæjarins áður en þau eru tekin fyrir á fundum. Á sama hátt skal, eftir fund, skrá afgreiðslu mála í málaskrá. Skjalastjóri ber ábyrgð á að skráning og eftirfylgni mála sé í samræmi við reglur Seltjarnarnesbæjar hverju sinni.

Nefndin getur enga ályktun gert nema meirihluti nefndarmanna sitji fund. Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það.Fundarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarherbergi nefndarinnar við umræðu og afgreiðslu þess, sbr. 3., 4. og 5. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Ályktun jafnréttisnefndar, sem hefur í för með sér útgjöld umfram samþykktir bæjarstjórnar, skal ætíð send bæjarstjóra í sérstöku erindi. Bæjarstjóri leggur ályktunina fyrir fjárhags- og launanefnd til endanlegrar afgreiðslu.

Rita skal fundargerðir nefndarinnar í sérstaka fundargerðabók, sem heimilt er að tölvuskrá. Fundargerð skal lesin upp í lok fundar og nefndarfulltrúar skulu staðfesta samþykki sitt með undirritun.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar þann 11.12.2013.* Sérstaklega er hér átt við stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012, sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/2008, jafnræðisreglu 65. greinar stjórnarskrár, ásamt öðrum lögum, reglugerðum og auglýsingum er ótalin eru hér.

 

Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: