Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Stjórnsýsla
Erindisbréf

Erindisbréf fyrir menningarnefnd Seltjarnarness

Meginhlutverk

Menningarnefnd Seltjarnarnesbæjar starfar, í umboði bæjarstjórnar, að menningarmálum í sveitarfélaginu samkvæmt lögum og reglugerðum er þar að lúta* og því sem bæjarstjórn felur henni. Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn og fundarsköp Seltjarnarnesbæjar eins og hún er hverju sinni.

Meginhlutverk menningarnefndar Seltjarnarnesbæjar er að móta stefnu í menningarmálum sveitarfélagsins. Nefndin gegnir jafnframt hlutverki stjórnar Bókasafns Seltjarnarness og Náttúrugripasafns Seltjarnarness skv. stofnskrá þeirra og hlutverki bókasafnsnefndar skv. ákvæðum laga um bókasöfn.

Meginhlutverk menningarnefndar er sem hér segir:

 • að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn um erindi er tengjast menningarmálum,
 • að fylgjast með framkvæmd laga og reglugerða er snerta starfssvið nefndarinnar,
 • að stuðla að fjölbreytni í menningarlífi, með því að standa fyrir bókmenntakynningum, fyrirlestrum, kvikmyndasýningum, leiksýningum, listsýningum, tónleikum o.fl.,
 • að stuðla að kynningu á náttúru og umhverfi í samræmi við starfssvið nefndarinnar,
 • að vinna að vinabæjasamstarfi innanlands og utan og samvinnu við nágrannasveitarfélög í ýmsum efnum,
 • að hafa umsjón með menningarverðmætum bæjarins,
 • að kynna menningarstarf á Seltjarnarnesi,
 • að efna til sérstakra menningardaga,
 • að veita árlega menningarverðlaun og standa að vali bæjarlistamanns Seltjarnarness,
 • að hafa umsjón með opinberum listaverkum og minnisvörðum í eigu bæjarins,
 • að veita styrki til menningarmála í umboði bæjarstjórnar,
 • að gera tillögur til bæjarstjórnar um útgáfu fræðsluefnis og hvers kyns aðra kynningu fyrir íbúa Seltjarnarnesbæjar, fyrirtæki og stofnanir um þau mál sem falla að verksviði nefndarinnar,
 • að stuðla að útgáfustarfsemi,
 • að fjalla um önnur þau mál er bæjarstjórn felur nefndinni.

Jafnframt skal menningarnefnd vinna að öflugu menningarlífi meðal íbúa bæjarfélagsins og beita í því skyni beinum aðgerðum auk hvatningar til einstaklinga og félaga.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa.

Skipan, fundir og starfshættir

Menningarnefnd skal skipuð fimm fulltrúum, kosnum af bæjarstjórn Seltjarnarness í upphafi hvers kjörtímabils. Varamenn

í nefndinni skulu jafnmargir aðalmönnum og kosnir á sama hátt. Bæjarstjórn skipar formann menningarnefndar en ritari og varaformaður skulu kosnir af nefndinni á fyrsta fundi hennar.

Sviðsstjóri situr fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. Hann ber ábyrgð á að ákvörðunum og samþykktum nefndarinnar sé fylgt eftir.

Menningarnefnd getur einnig boðið öðrum til fundar varðandi tiltekin mál.

Fulltrúar í nefndinni eru bundnir þagnarskyldu. Óheimilt er að greina frá ummælum einstakra fundarmanna á fundum. Sama gildir um atriði sem aðilar fá vitneskju um og leynt skulu fara eðli máls samkvæmt. Þagnarskylda helst þó að látið sé af störfum.

Formaður nefndarinnar, eða varaformaður í forföllum hans, boðar eða lætur boða fundi í nefndinni með a.m.k. tveggja sólarhringa fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Málsgögn skulu varðveitt með tryggilegum hætti þannig að óviðkomandi fái ekki aðgang að þeim. Boða ber til fundar ef þriðjungur eða fleiri aðalmanna í nefndinni æskir þess. Formaður kveður til fundar svo oft sem þurfa þykir, þó ekki sjaldnar en fjórum sinnum á ári. Boðun varamanna skal vera í samræmi við bæjarmálasamþykkt.

Formleg erindi, fyrirspurnir og mál er menningarnefnd berast skulu skráð í málaskrá bæjarins áður en þau eru tekin fyrir á fundum. Á sama hátt skal, eftir fund, skrá afgreiðslu mála í málaskrá. Skjalastjóri ber ábyrgð á að skráning og eftirfylgni málsgagna sé í samræmi við reglur Seltjarnarnesbæjar hverju sinni.

Kjörnum fulltrúum í menningarnefnd er heimilt að koma saman til svokallaðra „vinnufunda“. Hins vegar er litið svo á að slíkir fundir séu óformlegir og ekki skulu teknar þar ákvarðanir né haldin um þá opinber gjörðabók, þeir eru m.ö.o. ekki formlegir nefndarfundir.

Nefndin getur enga ályktun gert nema meirihluti nefndarmanna sitji fund. Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. Fundarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarherbergi nefndarinnar við umræðu og afgreiðslu þess, sbr. 3., 4. og 5. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Ályktun menningarnefndar, sem hefur í för með sér útgjöld umfram samþykktir bæjarstjórnar, skal ætíð send bæjar­stjóra í sérstöku erindi. Bæjarstjóri leggur ályktunina fyrir bæjarráð til endanlegrar afgreiðslu. Nefndinni er að öðru leyti heimilt að afgreiða, án staðfestingar bæjarstjórnar, mál á verksviði hennar ef lög eða eðli máls mæla ekki sérstaklega gegn því og þau víkja ekki frá stefnu bæjarstjórnar í veigamiklum atriðum.

Rita skal fundargerðir nefndarinnar í sérstaka fundargerðabók, sem heimilt er að tölvuskrá. Fundargerð skal lesin upp í lok fundar og nefndarfulltrúar skulu staðfesta samþykki sitt með undirritun.

Ef menningarnefnd fær til meðferðar kærumál samkvæmt ákvæðum laga er varða hana, gilda um meðferð kærumálsins reglur stjórnsýslulaga. Um sérstakt hæfi nefndarmanna og annarra fulltrúa sem rétt hafa til að sitja fundi nefndarinnar gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga.


Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar þann 11.12.2013.Sérstaklega er hér átt við stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012, sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, bókasafnalög nr. 150/2012, yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (Unesco) um almenningsbókasöfn frá 1994, menningarstefnu Seltjarnarnesbæjar, lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011, lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985, lög um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur nr. 60/1992 og lög um félagsheimili nr. 107/1970, ásamt öðrum lögum, reglugerðum og auglýsingum er ótalin eru hér.

 


 

Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: