Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Stjórnsýsla
Erindisbréf

Erindisbréf fyrir skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarness

Meginhlutverk

Skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarnesbæjar fer, í umboði bæjarstjórnar, með skipulagsmál samkvæmt lögum og reglugerðum er þar að lúta*[1]og því sem bæjarstjórn felur henni. Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn og fundarsköp Seltjarnarnesbæjar hverju sinni.

Meginhlutverk og verkefni skipulags- og umferðarnefndar er sem hér segir:

  • að gera tillögur til bæjarstjórnar um stefnu í skipulagsmálum og hafa eftirlit með að stefna bæjaryfirvalda sé haldin,
  • að hafa forræði í skipulags-, byggingar-, umferðar- og hafnarmálum í bæjarfélaginu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir þar að lútandi hverju sinni,
  • að leggja mat á þjónustu sem veitt er á vegum sveitarfélagsins í skipulags-, byggingar-, umferðar- og hafnarmálum með tölulegum upplýsingum og könnunum á meðal bæjarbúa. Einnig skal nefndin fjalla um þær ábendingar sem berast vegna þjónustunnar,
  • að vera bæjarstjórn til ráðuneytis í skipulagsmálum,
  • að fara með verkefni samkvæmt skipulagslögum og reglugerðum og samþykktum bæjarstjórnar,
  • að fara með verkefni umferðarnefndar samkvæmt umferðarlögum,
  • að gera tillögur til bæjarstjórnar um skipulag almenningssamgangna á Seltjarnarnesi, m.a. akstursleiðir og biðskýli,
  • að vinna að öðrum þeim verkefnum sem bæjarstjórn felur nefndinni á hverjum tíma.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa.

Skipan, fundir og starfshættir

Skipulags- og umferðarnefnd skal skipuð fimm fulltrúum, kosnum af bæjarstjórn Seltjarnarness í upphafi hvers kjörtímabils. Varamenn í nefndinni skulu jafnmargir aðalmönnum og kosnir á sama hátt. Bæjarstjórn skipar formann skipulags- og mannvirkjanefndar en ritari og varaformaður skulu kosnir af nefndinni á fyrsta fundi hennar.  

Skipulags- og byggingarfulltrúi og bæjarverkfræðingur sitja fundi nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétt. Skipulags- og byggingarfulltrúi ber ábyrgð á að ákvörðunum og samþykktum nefndarinnar sé fylgt eftir. Sérstaklega er kveðið á um embættisafgreiðslur skipulagsstjóra í bæjarmálasamþykkt Seltjarnarnesbæjar, viðauka 2.

Ef ákvæði eru í lögum eða samstarfssamningum um seturétt aðila utan nefndarinnar á fundum, þegar fjallað er um mál sem tengjast þeim, skal þess gætt að uppfylla þau ákvæði. Nefndin getur einnig boðið öðrum til fundar varðandi tiltekin mál.

Fulltrúar í nefndinni og þeir sem sitja fundi nefndarinnar eru bundnir þagnarskyldu. Óheimilt er að greina frá ummælum einstakra fundarmanna á fundum. Sama gildir um atriði sem aðilar fá vitneskju um og leynt skulu fara eðli máls samkvæmt. Þagnarskylda helst þó að látið sé af störfum.

Formaður nefndarinnar, eða varaformaður í forföllum hans, boðar eða lætur boða fundi í nefndinni með a.m.k. tveggja sólarhringa fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Málsgögn skulu varðveitt með tryggilegum hætti þannig að óviðkomandi fái ekki aðgang að þeim. Boða ber til fundar ef þriðjungur eða fleiri aðalmanna í nefndinni æskir þess. Formaður kveður til fundar svo oft sem þurfa þykir, þó ekki sjaldnar en 12 sinnum á ári. Boðun varamanna skal vera í samræmi við bæjarmálasamþykkt.

Formleg erindi, fyrirspurnir og mál er skipulags- og umferðarnefnd berast skulu skráð í málaskrá bæjarins áður en þau eru tekin fyrir á fundum. Á sama hátt skal, eftir fund, skrá afgreiðslu mála í málaskrá. Skjalastjóri ber ábyrgð á að skráning og eftirfylgni málsgagna sé í samræmi við reglur Seltjarnarnesbæjar hverju sinni.

Kjörnum fulltrúum í nefndinni er heimilt að koma saman til svokallaðra „vinnufunda“. Hins vegar er litið svo á að slíkir fundir séu óformlegir og þar skulu ekki teknar ákvarðanir né haldin um þá opinber gjörðabók, þeir eru m.ö.o. ekki formlegir nefndarfundir.

Nefndin getur enga ályktun gert nema meirihluti nefndarmanna sitji fund. Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. Fundarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarherbergi nefndarinnar við umræðu og afgreiðslu þess, sbr. 3., 4. og 5. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Ályktun skipulags- og umferðarnefndar, sem hefur í för með sér útgjöld umfram samþykktir bæjarstjórnar, skal ætíð send bæjarstjóra í sérstöku erindi. Bæjarstjóri leggur ályktunina fyrir bæjarráð til endanlegrar afgreiðslu. Nefndinni er að öðru leyti heimilt að afgreiða, án staðfestingar bæjarstjórnar, mál á verksviði hennar ef lög eða eðli máls mæla ekki sérstaklega gegn því og þau víkja ekki frá stefnu bæjarstjórnar í veigamiklum atriðum.

Rita skal fundargerðir nefndarinnar í sérstaka fundargerðabók, sem heimilt er að tölvuskrá. Fundargerð skal lesin upp í lok fundar og nefndarfulltrúar skulu staðfesta samþykki sitt með undirritun.

Ef skipulags- og umferðarnefnd fær til meðferðar kærumál samkvæmt ákvæðum laga er varða nefndina, gilda um meðferð kærumálsins reglur stjórnsýslulaga. Um sérstakt hæfi nefndarmanna og annarra fulltrúa sem rétt hafa til að sitja fundi nefndarinnar gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar þann 11.12.2013.* Sérstaklega er hér átt við stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012, sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, skipulagslög nr. 123/2010, hafnalög nr. 2003/61 og lög um mannvirki nr. 160/2010, ásamt öðrum lögum, reglugerðum og auglýsingum er ótalin eru hér.

 


Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: