Stjórnsýsla

Stefna og samþykktir

Reglur um styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka skv. 2. mgr. 5. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.

1. gr.

Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar er heimilt að veita styrki til greiðslu fasteignaskatts af fasteignum þar sem fram fer starfsemi æskulýðs- og mannúðarsamtaka sem ekki er rekin í ágóðaskyni, sbr. heimild í 2. mgr. 5 gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

2. gr.

Rétt til styrks eiga félög og félagasamtök sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:

a)       Eru fasteignaeigendur á Seltjarnarnesi

b)       Reka starfsemi sína í húsnæðinu með lögheimili á Seltjarnarnesi, sbr. 1 gr. reglna þessara, með
           þeim undantekningum sem greinir í 3. gr. reglna þessara.

c)       Starfsemin skal vera mannúðar- og góðgerðarstarfsemi sem er rekin í almannaþágu eða í þágu
          æskulýðs.

d)       Um mannúðarsamtök gildir að góðgerðarstarfsemi verður að meginstefnu til að vera unnin í
           sjálfboðavinnu félagsmenna og ná út fyrir raðir þeirra, s.s. í formi styrkja, gjafa eða stuðnings fyrir
           almannaheill og samfélagið.

e)        Starfsemin má ekki njóta samningsbundinna rekstrarstyrkja frá Seltjarnarnesbæ eða ígildi þeirra.

f)         Starfsemin má ekki vera rekin í ágóðaskyni en heimilt er að innheimta tímabundnar tekjur fyrir 
           notkun húnsnæðisins ef þær tekjur eru eingöngu nýttar til reksturs húsnæðisins, sbr, þó 3. gr. 
           reglna þessara.

3. gr

Styrkur til greiðslu fasteignaskatts skal nema álögðum fasteignaskatti.

Nú eru fasteignir þær sem um ræðir í 1. og 2. gr. jafnframt notaðar til annars en að framan greinir, svo sem til veitinga- eða verslunarreksturs eða til íbúðar fyrir aðra en húsverði, og skal þá leggja á og innheimta fasteignaskatt í réttu hlutfalli við slík afnot.

Sé húnsnæðið leigt út ótímabundið eða hluti þess í fastri útleigu skal styrkveiting takmarkast hlutfallslega sem því svarar.

Ef um fleiri en einn eigandi er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrði reglna þessara, er veittur styrkur til þeirra sem uppfylla skilyrði reglnanna, í samræmi við eignahluta þeirra.

4. gr.

Aðila er heimilt að óska eftir endurupptöku máls skv. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 ef hann telur ákvörðun hafa byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik, eða að íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hafi byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin.

5. gr.

Sækja skal um styrk til greiðslu fasteignaskatts á eyðublöðum sem hægt er að nálgast á heimasíðu Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is og liggja frammi á bæjarskrifstofu Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2.

 

Með umsókn um styrki skal fylgja ársreikningur sl. rekstrarárs, lög félagsins þar sem fram koma markmið þess og stutt greinargerð um starfsemina.

6. gr.

Bæjarstjórn Seltjarnarness endurskoðar reglur þessar í desember ár hvert ef þurfa þykir.

 

Samþykkt í bæjarstjórn   14. júní 2006.

 Senda greinGott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: