Stjórnsýsla

Stefna og samþykktir

Reglur um fjárhagsaðstoð hjá Félagsþjónustu Seltjarnarnesbæjar.

I. kafli

Almenn atriði

  1. gr.

Framfærsluskylda

Hverjum manni er skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára. Fólk sem er í skráðri sambúð í Þjóðskrá á sama rétt til fjárhagsaðstoðar og hjón. Sambúðin skal hafa verið skráð í Þjóðskrá í a.m.k. eitt ár áður en umsókn er lögð fram, sbr. 19. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

  1. gr.

Inntak fjárhagsaðstoðar

Fjárhagsaðstoð er veitt til framfærslu einstaklingum og fjölskyldum sem hafa ónógar tekjur og geta ekki séð sér og sínum farborða án aðstoðar, sbr. IV. og VI. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum, sbr. og III. kafla reglna þessara.

Heimilt er að veita einstaklingum og fjölskyldum aðstoð vegna sérstakra aðstæðna, sbr. IV. kafla reglna þessara.

Gefa skal sérstakan gaum að fjárhagslegum og félagslegum aðstæðum barnafjölskyldna og meta sérstaklega þarfir barna vegna þátttöku þeirra í þroskavænlegu félagsstarfi, í samræmi við 30. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum, sbr. og 16. gr. þessara reglna.

Jafnan skal kanna til þrautar rétt umsækjanda til annarra greiðslna, þar með talið frá almannatryggingum, atvinnuleysistryggingum, lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, svo og skal kanna rétt til aðstoðar samkvæmt lögum um námsstyrki.

Fjárhagsaðstoð skal veitt í eðlilegum tengslum við önnur úrræði félagsþjónustu, svo sem ráðgjöf og leiðbeiningar, í samræmi við V. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

3. gr.

Form fjárhagsaðstoðar

Fjárhagsaðstoð skal að jafnaði veitt sem styrkur. Fjárhagsaðstoð er veitt sem lán óski umsækjandi þess eða könnun á aðstæðum leiðir í ljós að eðlilegt sé að gera kröfur um endurgreiðslur með tilliti til eigna og framtíðartekna, sbr. 25. og 26. gr. þessara reglna, sbr. og 22. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Lán eru vaxtalaus en geta verið bundin launavísitölu.

4. gr.

Lögheimili og búseta

Umsækjendur um fjárhagsaðstoð skulu eiga lögheimili á Seltjarnarnesi og hafa þar sannanlega búsetu. Telji starfsmaður dvöl umsækjanda í bæjarfélaginu, sem skráður er þar með lögheimili ekki vera ígildi fastrar búsetu, sbr. ákvæði lögheimilislaga nr. 21/1990, skal tekin ákvörðun um hvort málið verði sent bæjarskrifstofu til nánari athugunar.

5. gr.

Tímabil samþykktrar aðstoðar

Réttur til fjárhagsaðstoðar skapast í þeim mánuði sem sótt er um aðstoð og greiðist mánaðarlega. Fjárhagsaðstoð skal að öðru jöfnu vera greidd einn mánuð í senn og skulu ákvarðanir um aðstoð að jafnaði ekki ná yfir lengra tímabil en þrjá mánuði. Þegar umsækjandi fær jafnframt bætur frá Tryggingastofnun ríkisins og ljóst er að aðstæður hans muni ekki breytast, er heimilt að samþykkja aðstoð í sex mánuði í senn. Aðstæður þeirra sem fengið hafa fjárhagsaðstoð lengur en sex mánuði skulu kannaðar sérstaklega, félagsleg ráðgjöf veitt í samræmi við V. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og máli vísað til Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna ef við á.

Í undantekningartilvikum er heimilt að veita fjárhagsaðstoð vikulega vegna sérstakra aðstæðna.

Fjárhagsaðstoð er aldrei skylt að veita lengra aftur í tímann en fjóra mánuði frá því að umsókn er lögð fram. Rökstuddar ástæður verða að réttlæta aðstoð aftur í tímann og verður skilyrðum fjárhagsaðstoðar að vera fullnægt allt það tímabil sem sótt er um.


II. kafli

Umsókn um fjárhagsaðstoð

6. gr.

Stjórn og framkvæmd

 Félagsmálaráð fer með stjórn félagslegrar þjónustu í umboði bæjarstjórnar Seltjarnarness sbr erindisbréf ráðsins.

Starfsmenn félagsþjónustunnar sjá um framkvæmd fjárhagsaðstoðar undir stjórn félagsmálaráðs.

Starfsmenn félagsþjónustunnar leggja mat á og afgreiða umsóknir um fjárhagsaðstoð samkvæmt III. kafla í reglum þessum. Skal það gert á samráðsfundum starfsmanna.

Starfsmenn meta umsóknir samkvæmt IV. kafla og leggja fram á fundum félagsmálaráðs sem tekur ákvörðun um aðstoð.

Umsækjandi getur skotið ákvörðun starfsmanna um afgreiðslu fjárhagsaðstoðar til félagsmálaráðs og ákvörðunum félagsmálaráðs til úrskurðarnefndar félagsþjónustu, sbr. 35. og 36. gr. reglna þessara.

7. gr.

Umsókn og fylgigögn

Við mat á beiðnum um fjárhagsaðstoð skulu ætíð liggja fyrir eftirtalin gögn.

Umsókn skal undirrituð á sérstök umsóknareyðublöð, þar sem fram komi upplýsingar um umsækjanda, þar með talið lögheimili, fjölskyldugerð, nafn maka og barna á framfæri og nákvæmar upplýsingar um tekjur og eignir.

Umsókn skal fylgja staðfest skattframtal vegna síðastliðins árs, yfirlit yfir allar tekjur og aðrar greiðslur til umsækjanda og maka hans þann mánuð sem umsókn er lögð fram og mánuðinn á undan, þar með taldar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins, lífeyrissjóðum, Atvinnuleysistryggingasjóði, sjúkrasjóðum stéttarfélaga eða öðrum aðilum.

Þegar umsækjandi er atvinnulaus skal hann framvísa skráningarskírteini frá vinnumiðlun er staðfestir atvinnuleysi hans. Njóti umsækjandi réttar til atvinnuleysisbóta skal hann framvísa dagpeningavottorði. Hafi umsækjandi ekki fengið atvinnuleysisbætur vegna veikinda skal hann framvísa læknisvottorði. Hafi hann ekki skráð sig hjá vinnumiðlun, án viðhlítandi skýringa, hefur það áhrif á fjárhæð, sbr. 11. gr. þessara reglna.

8. gr.

Upplýsingar um tekjur og eignir  umsækjanda

Starfsmenn skulu, ef þörf krefur, afla frekari upplýsinga um tekjur og eignir umsækjanda, m.a. hjá skattayfirvöldum, atvinnurekendum, Tryggingastofnun ríkisins, lífeyrissjóðum og Atvinnuleysistryggingasjóði. Skal það gert í samráði við umsækjanda. Neiti umsækjandi að veita upplýsingar um fjárhag sinn eða maka stöðvast afgreiðsla umsóknar hans.

Skylt er að veita félagsmálaráði og starfsmönnum félagsþjónustunnar upplýsingar úr skattframtölum þeirra sem leita fjárhagsaðstoðar. Sama gildir um upplýsingar úr skattframtölum lögskylds framfæranda, enda hafi umsækjandi veitt félagsmálaráði og/eða starfsmönnum umboð til að afla þessara upplýsinga, sbr. 24. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.


III. kafli

Réttur til fjárhagsaðstoðar

9. gr.

Mat á fjárþörf

Við ákvörðun á fjárhagsaðstoð skal grunnfjárþörf til framfærslu, sbr. 11. gr., lögð til grundvallar og frá henni dregnar heildartekjur, sbr. 12. gr.

Tekið skal tillit til sérstakra aðstæðna eftir því sem við á, sbr. reglur þessar. 

10. gr.

Upphæð fjárhagsaðstoðar

Framfærslugrunnur tekur mið af útgjöldum vegna daglegs heimilishalds og miðast við grunnfjárhæð kr. 166.000.-   Framfærslugrunnur vegna einstaklinga 18 ára og eldri er 1.0 en vegna hjóna og fólks í sambúð 1.6. Upphæð fjárhagsaðstoðar er óháð því hvort barn/börn búi á heimilinu.

Fólki sem býr hjá foreldri/um skal reiknast ½ grunnupphæð á mánuði, eða mismun á þeirri upphæð og eigin tekjum þeirra. Sama gildir um þá sem hafa búsetu hjá ættingjum, vinum eða vandamönnum og greiða engan húsnæðiskostnað.

Heimilt er að greiða kostnað vegna dvalar fólks á áfangaheimilum, í neyðarathvarfi eða á meðferðarheimili. Greiddur dvalarkostnaður er þá hluti af framfærslu.

Vasapeninga er heimilt að greiða til umsækjanda sem er í meðferð. Vasapeningar taka mið af skilgreiningu Tryggingastofnunar ríkisins hverju sinni.

Aðstoð við námsmenn fer eftir ákvæðum 16. og 17. gr.

Grunnupphæð fjárhagsaðstoðar tekur mið af neysluvísitölu og skal breytt 1. janúar ár hvert í samræmi við hana. Félagsmálaráð tekur ákvörðun um breytingar á öðrum fjárhæðum í reglum þessum.

11. gr.

Lækkun grunnfjárhæðar

Hafi umsækjandi hafnað atvinnu eða sagt starfi sínu lausu án viðhlítandi skýringa skal fjárhagsaðstoð að jafnaði miðast við hálfa grunnupphæð hvort heldur er til einstaklings eða hjóna/sambýlisfólks þann mánuð sem umsækjandi hafnar vinnu og mánuðinn þar á eftir.

Sama á við atvinnulausan umsækjanda sem ekki framvísar skráningarskírteini eða dagpeningavottorði frá svæðisvinnumiðlun án viðunandi skýringa.

12. gr.

 Tekjur og eignir umsækjanda

Allar tekjur umsækjanda og maka ef við á, í þeim mánuði er sótt er um og mánuðinum á undan, eru taldar með við mat á fjárþörf. Með tekjum er hér átt við allar tekjur og greiðslur til umsækjanda og maka, þ.e. atvinnutekjur, allar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins nema greiðslur með börnum, greiðslur úr lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, atvinnuleysisbætur, leigutekjur o.s.frv. og koma þær til frádráttar. Miða skal við heildartekjur áður en tekjuskattur hefur verið dreginn frá.

Greiðslur vegna barna teljast ekki til tekna enda ekki reiknað með framfærslukostnaði vegna þeirra við mat á fjárþörf.

Húsaleigu- og vaxtabætur eru ekki taldar til tekna. Gert er ráð fyrir að húsnæðiskostnaði verði fyrst og fremst mætt með greiðslum vaxta- og húsaleigubóta, en einnig er gert ráð fyrir húsnæðiskostnaði í framfærslugrunni.

Eigi umsækjandi, maki hans eða sambýlingur eignir umfram íbúðarhúsnæði sem umsækjandi eða fjölskylda hans býr í og eina fjölskyldubifreið eða hafi hann nýlega selt eignir sínar skal honum að jafnaði vísað á lánafyrirgreiðslu banka og sparisjóða þó að tekjur hans séu undir viðmiðunarmörkum. 

13. gr.

Greiðslur meðlags

Þegar tekjur umsækjanda eru við eða lægri en grunnfjárhæðin skal taka tillit til meðlagsgreiðslna með barni eða börnum sem umsækjandi hefur greitt með reglulega fram að þeim tíma að hann fær fjárhagsaðstoð. Hækkar fjárhagsaðstoðin sem nemur einu meðlagi eins og það er á hverjum tíma með hverju barni. Umsækjandi skal sýna fram á að hann hafi staðið í skilum með meðlag a.m.k. undanfarna fjóra mánuði. Átt er við meðlagsgreiðslur hverju sinni, en ekki uppsafnaðar meðlagsskuldir. Slíkar greiðslur skulu greiddar til Innheimtustofnunar sveitarfélaga.

14. gr.

Atvinnurekendur, sjálfstætt starfandi einstaklingar og fólk í hlutastörfum

Atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi einstaklingar, sem hafa lægri tekjur en sem nemur grunnfjárhæð, eiga rétt á fjárhagsaðstoð að því tilskildu að þeir hafi stöðvað atvinnurekstur og leitað réttar síns til atvinnuleysisbóta í samræmi við ákvæði laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 12/1997, sbr. og 4. mgr. 1. gr. reglna þessara.

Heimilt er þó að veita aðstoð til sjálfstætt starfandi einyrkja með tekjur undir framfærslugrunni í allt að þrjá mánuði áður en gerð er krafa um að þeir hafi stöðvað atvinnurekstur og leiti réttar síns til atvinnuleysisbóta.

Sé umsækjandi sjálfstætt starfandi í hlutastarfi með tekjur undir framfærslugrunni skal gerð krafa um að viðkomandi skrái sig hjá vinnumiðlun og leiti að fullu starfi.

15. gr.

Námsmenn

Einstaklingar sem stunda nám sem er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna geta að öðru jöfnu ekki sótt um fjárhagsaðstoð. Sama á við um maka eða sambýlismann námsmanns, enda sé gert ráð fyrir framfærslu maka við útreikning námslána.

 

IV. kafli

Heimildir vegna sérstakra aðstæðna

16. gr.

Aðstoð til tekjulágra foreldra vegna barna á þeirra framfæri

Heimilt er að veita foreldrum, sem hafa haft tekjur undanfarna fjóra mánuði sem eru við eða lægri en grunnfjárhæðin, sérstaka fjárhagsaðstoð. Um er að ræða aðstoð til greiða fyrir daggæslu barns í heimahúsum, leikskóla, skólamáltíðir, lengdan skóladag, sumardvöl og/eða þátttöku barns í þroskandi félags- og tómstundastarfi. Viðmiðunarmörk aðstoðar með hverju barni eru 10.000 kr. á mánuði.

Heimilt er að veita tekjulágum foreldrum fjárstyrk vegna náms 16 og 17 ára barna þeirra. Hér er átt við foreldra sem hafa haft tekjur á eða undir grunnfjárhæð undanfarna 12 mánuði eða lengur. Skal styrkurinn miða að því að greiða áætlaðan bókakostnað, skólagjöld og ferðakostnað til og frá skóla.

17. gr.

Námsaðstoð

Heimilt er að styrkja ungt fólk til náms sem á við erfiðar félagslegar aðstæður að etja og styðja það þannig til sjálfshjálpar. Er þá lagt mat á hvort styrkja skuli einstaklinga sem ekki hafa lokið grunnskóla eða framhaldsskóla vegna fjárhagslegra og/eða félagslegra erfiðleika og búa við bágbornar heimilisaðstæður.

Heimild þess nær eingöngu til fólks undir viðmiðunarmörkum samkvæmt reglum þessum.

Við ákvörðun um námsaðstoð skal hafa til hliðsjónar það fjármagn sem ætlað er til aðstoðar í fjárhagsáætlun hverju sinni. 

Námsaðstoð er heimilt að veita fólki á aldrinum 18 - 25 ára að uppfylltum áður töldum skilyrðum þessarar greinar og aðstoðin miðast við grunnfjárhæð ásamt skólagjöldum og bókakostnaði en tekjur koma til frádráttar sbr. 12. gr.

Starfsmaður skal meta námsframvindu í hverju tilviki miðað við aðstæður hvers og eins. Nemandi skal leggja fram yfirlit yfir skólasókn mánaðarlega og einkunnir í annarlok. Miðað skal við að námið leiði til þess að nemandi geti síðar hafið nám sem er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.

Ákvarðanir um námskostnað skulu teknar fyrir hverja önn og er heimilt að halda námsaðstoð áfram með hliðsjón af námsframvindu.

18. gr.

Styrkur vegna húsbúnaðar

Fjárhagsaðstoð til kaupa á húsbúnaði er heimil í eftirfarandi tilvikum:

     a)    til einstaklings, sem hefur lægri tekjur en sem nema grunnfjárhæð, er eignalaus og er að stofna heimili eftir a.m.k. tveggja ára dvöl á stofnun.

     b)    til ungs fólks á aldrinum 18 - 24 ára, sem er eignalaust, með tekjur við eða undir grunnfjárhæð, hefur átt í miklum félagslegum erfiðleikum og er að stofna heimili í fyrsta sinn.

     c)    til einstaklinga sem eru að flytja á sambýli eða í þjónustuíbúðakjarna á vegum Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra, og eru eignalausir, með tekjur við eða undir grunnfjárhæð.

Viðmiðunarmörk aðstoðar samkvæmt a. og b. lið eru 100.000 kr. en c. lið 40.000 kr.

Húsbúnaðarstyrkir greiðast einu sinni.

19. gr.

Greiðsla sérfræðiaðstoðar

Heimilt er að veita fjárhagsaðstoð til greiðslu nauðsynlegra tannlækninga til einstaklinga sem hafa tekjur við eða undir grunnfjárhæð og fullnægja a.m.k. einu eftirfarandi skilyrða:

a)  hafa átt við langvarandi atvinnuleysi að stríða, sex mánuði eða lengur, eða verið tekjulausir undanfarna sex mánuði eða lengur,

b)  hafa notið fjárhagsaðstoðar til framfærslu til lengri tíma.

Hámark aðstoðar er 60.000 kr. á ári.

Kostnaðaráætlun tannlæknis skal fylgja með umsókn. 

20. gr.

Styrkur til að greiða viðtöl hjá sérfræðingum

Heimilt er að veita einstaklingum í eftirtöldum aðstæðum fjárhagsaðstoð til greiðslu viðtala hjá félagsráðgjöfum með sérfræðiréttindi, geðlæknum og sálfræðingum, sem liður í umfangsmeiri aðstoð:

a)  einstaklingum sem alist hafa upp við, eða búið um lengri tíma við, mikla og langvarandi félagslega erfiðleika,

b)  einstaklingum eða fjölskyldum sem hafa orðið fyrir alvarlegum áföllum, svo sem skyndilegum ástvinamissi eða alvarlegu ofbeldi.

Hámark aðstoðar eru 60.000 kr. á ári.

21. gr.

Útfararstyrkir

Heimilt er að veita aðstoð til greiðslu útfararkostnaðar þegar staðreynt hefur verið að dánarbúið getur ekki staðið undir útför hins látna.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn um útfararstyrk: Staðfest ljósrit af skattframtali hins látna, launaseðlar og greiðsluyfirlit frá tryggingum og lífeyrissjóðum, staðfesting frá stéttarfélagi um rétt til útfararstyrks, tilkynning sýslumanns um skiptalok á grundvelli eignayfirlýsingar, sbr. 25. gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991, eða einkaskiptaleyfi útgefið af sýslumanni til erfingja skv. 31. gr., sbr. 28. gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl.

Heimilt er að veita eftirlifandi maka lán eða styrk vegna útfararkostnaðar þegar eignir dánarbúsins duga ekki til að greiða fyrir útför hins látna og eignir eftirlifandi maka eru ekki aðrar en íbúðarhúsnæði sem umsækjandi býr í, sbr. 9. gr., 3. mgr.

Miða skal við raunkostnað útfarar. Hámark aðstoðar er 160.000.- kr.

22. gr.

Öryggishnappur

Heimilt er að veita lífeyrisþegum fjárhagsaðstoð vegna öryggishnapps. Skilyrði er að umsækjendur hafi einungis tekjur frá Tryggingastofnun ríkisins eða tekjur nái ekki grunnfjárhæð og þeir þurfi samkvæmt læknisvottorði öryggishnapp til að geta búið heima.

Styrkurinn nemi að hámarki hlut umsækjanda í stofnkostnaði sem Tryggingastofnun ríkisins greiðir ekki.

23. gr.

Áfallaaðstoð

Heimilt er að veita tekjulágum einstaklingum og  fjölskyldum sem eru við eða undir viðmiðunarmörkum fjárhagsaðstoðvegna skyndilegs missis búslóðar eða annars eignamissis sem orðið hefur vegna bruna, hamfara eða veikinda. Aðstoðin kemur einungis til álita þegar tjónþoli hefur ekki haft heimilistryggingu eða aðra tryggingu sem bætir tjónið. Sama gildir ef umsækjandi hefur þurft að rýma húsnæði af heilbrigðisástæðum. Heimilt er að veita styrk allt að 120.000.- kr.

24. gr.

Lán til fyrirframgreiðslu húsaleigu

Heimilt er að veita þeim sem hafa haft tekjur við eða undir grunnfjárhæð í mánuðinum sem sótt er um og í mánuðinum á undan lán allt að 150.000.- kr. til fyrirframgreiðslu húsaleigu.

Þinglýstur húsaleigusamningur skal liggja fyrir eða önnur staðfesting um að samningur eigi við rök að styðjast. Miða skal við að leigufjárhæð sé í samræmi við leigu á almennum markaði.

25. gr.

Aðstoð vegna sérstakra fjárhagserfiðleika

Heimilt er að veita einstaklingum, hjónum eða sambúðarfólki lán eða styrk vegna sérstakra fjárhagserfiðleika, að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum:

a)  staðfest sé að umsækjandi hafi ekki aðgang að lánafyrirgreiðslu banka, sparisjóða eða annarra lánastofnana,

b)  fyrir liggi yfirlit starfsmanns félagsþjónustunnar eða Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna um fjárhagsstöðu umsækjanda,

c)  fyrir liggi á hvern hátt lán eða styrkur muni breyta skuldastöðu umsækjanda til hins betra.

Styrkur kemur einungis til álita hafi umsækjandi haft tekjur á eða undir grunnfjárhæð undanfarandi sex mánuði eða lengur.

Lán skal ekki veitt ef ljóst er umsækjandi muni ekki geta staðið undir afborgunum af því.

Heimilt er að veita fjárhagsaðstoð vegna greiðsluerfiðleika og til kaupa á nauðsynjum, svo sem gleraugum, fatnaði, heyrnartækjum og öðrum hjálpartækjum sem Tryggingastofnun ríkisins tekur ekki þátt í að greiða.

26. gr.

Um fjárhagsaðstoð sem veitt er í formi láns

Ef veita á fjárhagsaðstoð sem lán og fyrir liggur að umsækjandi er þegar með eldra lán hjá félagsþjónustunni skal gera eldra lánið upp eða sameina það nýrri lánveitingu áður en nýtt lán er veitt.

27. gr.

Aðstoð vegna jólahalds

Jólastyrkir nema  25% af grunnaðstoð og eru að öllu jöfnu aðeins veittar þeim sem eiga við sérstaka félagslega erfiðleika að etja og hafa verið undir eða á viðmiðunarmörkum fjárhagsaðstoðar undanfarna 6 mánuði. Sækja þarf sérstaklega um jólastyrk.

 

V. kafli

Málsmeðferð

sbr. ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og ákvæði XV. og XVI. kafla

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga

28. gr.

Könnun á aðstæðum

Kanna skal aðstæður umsækjanda svo fljótt sem unnt er eftir að umsókn um fjárhagsaðstoð hefur borist.

Starfsmenn félagsþjónustu eða félagsmálaráð skal taka ákvörðun í máli svo fljótt sem unnt er og sjá jafnframt til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin.

29. gr.

Samvinna við umsækjanda

Öflun gagna og upplýsinga skal unnin í samvinnu við umsækjanda. Við meðferð umsóknar og ákvarðanatöku skal leitast við að hafa samvinnu og samráð við umsækjanda eftir því sem unnt er, að öðrum kosti talsmann hans ef við á.

30. gr.

Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum

Málsgögn er varða persónulega hagi einstaklinga skulu varðveitt með tryggilegum hætti. Hafi starfsmenn og fulltrúar í félagsmálaráði kynnst einkahögum umsækjanda eða annarra í starfi sínu er þeim óheimilt að fjalla um þau mál við óviðkomandi nema að fengnu samþykki viðkomandi.

Umsækjandi á rétt á að kynna sér upplýsingar úr skráðum gögnum sem varða mál hans að svo miklu leyti sem það stangast ekki á við trúnað gagnvart öðrum.

31. gr.

Leiðbeiningar til umsækjanda

Við afgreiðslu umsóknar skal starfsmaður veita umsækjanda félagslega og fjárhagslega ráðgjöf og veita upplýsingar og leiðbeiningar um réttindi sem hann kann að eiga annars staðar. Starfsmaður skal aðstoða umsækjanda ef þess er þörf að sækja réttindi sín til annarra stofnana og sjóða. Berist skriflegt erindi sem ekki snertir starfssvið félagsþjónustunnar, skal starfsmaður í samráði við umsækjanda framsenda erindið á réttan stað svo fljótt sem auðið er.

 

32. gr.

Niðurstaða og rökstuðningur synjunar

Kynna skal niðurstöðu umsóknar svo fljótt sem unnt er. Sé umsókn hafnað í heild eða að hluta skal umsækjandi fá skriflegt svar þar sem ákvörðun er rökstudd með skýrum hætti með vísan til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og reglna sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð.

33. gr.

Rangar eða villandi upplýsingar.

Fjárhagsaðstoð veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hendi þess sem aðstoðina fær er endurkræf og getur félagsþjónustan endurkrafið viðkomandi um fjárhæðina samkvæmt almennum reglum kröfuréttar. Ef sannreynt er við vinnslu máls að upplýsingar sem umsækjandi hefur veitt eru rangar eða villandi stöðvast afgreiðsla umsóknarinnar.

34. gr

Kynning á ákvörðun um fjárhagsaðstoð

Þær ákvarðanir um fjárhagsaðstoð sem starfsmenn félagsþjónustunnar hafa umboð til að taka, sbr. 7. gr. 3. tl., skulu þeir kynna umsækjanda tryggilega og kynna honum um leið rétt hans til að fara fram á að félagsmálaráð fjalli um umsóknina. Umsækjandi hefur að öðru jöfnu fjögurra vikna frest til að vísa máli sínu til félagsmálaráðs frá því honum barst vitneskja um ákvörðun. Félagsmálaráð skal fjalla um umsókn og taka ákvörðun svo fljótt sem unnt er.

Ákvörðun félagsmálaráðs skal kynnt umsækjanda tryggilega og um leið skal honum kynntur réttur hans til málskots til úrskurðarnefndar félagsþjónustu.

35. gr.

                          Málskot til úrskurðarnefndar velferðarmála         

Umsækjandi getur skotið ákvörðun fjölskyldunefndar til úrskurðarnefndar velferðarmála

og er kærufrestur þrír mánuðir sbr. og 63. gr. laga nr. 40/1991 og 5. gr. laga nr. 40/1991

og 5. gr. laga nr. 85/2015 um úrskurðarnefnd velferðarmála.

 

Reglur þessar voru samþykktar í Félagsmálaráði Seltjarnarness þann 16.10.2003 og samþykktar af Bæjarstjórn Seltjarnarness þann 22.10.2003 í samræmi við 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Reglurnar taka gildi 23.10.2003

Breyting á síðustu málsgrein 10 gr. samþykkt í bæjarstjórn 14.2.2007

Breyting á 35.gr. samþykkt í bæjarstjórn 24.5.2017Senda greinGott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: