Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Gjaldskrár

Hér er hægt að nálgast gjaldskrár og álagningarreglur fyrir Seltjarnarnesbæ, raðað í stafrófsröð eftir heiti.

 

Þjónusta
Gjaldskrár

Gatnagerðargjald á Seltjarnarnes

SAMÞYKKT

um gatnagerðargjald á Seltjarnarnesi

1. gr. (grein)

Almenn heimild

Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum, svo og stækkunum eldri húsa, hvort sem er á eignar­lóðum eða leigulóðum á Seltjarnarnesi, skal greiða gatnagerðargjald til sveitarfélagsins samkvæmt sam­þykkt þessari. Um gatnagerðargjald fer að öðru leyti eftir lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006. Einnig skal greiða vegna sömu framkvæmda heimæðargjald vatnsveitu skv. lögum um vatns­veitur sveitarfélaga nr. 32/2004, tengigjald holræsa skv. lögum um hollustuhætti og mengunar­varnir nr. 7/1998 og byggingarleyfisgjald skv. lögum um mannvirki nr. 160/2010. Gjöld vegna þessa fara eftir viðkomandi gjaldskrám.  

2. gr.

Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds

Lóðarhafi eða eftir atvikum byggingarleyfishafi, ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds sam­kvæmt gjaldskrá þessari. Gjaldskyldan er óháð eignarhaldi á lóðum eða mannvirkjum.

3. gr.

Ráðstöfun gatnagerðargjalds

Gatnagerðargjaldi skv. 1. gr. skal varið til gatnagerðar og viðhalds gatna og annarra gatna­mannvirkja á Seltjarnarnesi. Tengi- og heimæðargjöld eru innheimt sérstaklega og ekki innifalin í gatnagerðargjaldi.

4. gr.

Gjaldstofn gatnagerðargjalds

Gatnagerðargjald er tvíþætt. Annars vegar er það vegna nýrra bygginga og hins vegar vegna stækkunar á eldrahúsnæði. Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er fermetrafjöldi byggingar á til­tekinni lóð.

Gjaldstofninn er ákveðinn á eftirfarandi hátt:

Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er fermetrafjöldi byggingar á tiltekinni lóð og getur bæjar­stjórn ákveðið hann á eftirfarandi hátt:

  1. Þegar Seltjarnarnesbær úthlutar eða selur lóð eða byggingarrétt á lóð skal leggja á gatna­gerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirra bygginga sem heimilt er að reisa á við­komandi lóð samkvæmt gildandi deiliskipulagi.
  2. Verði ekki lagt á gatnagerðargjald skv. a-lið, eða ef veitt er byggingarleyfi fyrir stærri byggingu en álagning skv. a-lið var upphaflega miðuð við, skal við útgáfu byggingarleyfis leggja á gatnagerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem byggingar­leyfi tekur til.

Við álagningu skv. b-lið 2. mgr. skal miða við heildarstærð húss samkvæmt samþykktum upp­dráttum og ÍST 50.

5. gr.

Gatnagerðargjald vegna viðbygginga. endurbyggingar húsa og breyttrar notkunar

Gatnagerðargjald skal innheimt vegna stækkunar byggingar sem nemur fermetrafjölda stækk­unar. Gatnagerðargjald skal innheimt ef reist er ný og stærri bygging í stað annarrar á sömu lóð sem stækkuninni nemur. Gildir þessi regla um byggingar sem samþykkt er byggingarleyfi fyrir allt að fimm árum eftir að leyfi er gefið fyrir niðurrifi byggingar. Að öðrum kosti skal greiða fullt gatna­gerðargjald. Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu eða breyttri notkun bygg­ingar þannig að hún færist í hærri gjaldflokk samkvæmt samþykkt sveitarfélagsins, sbr. 4. gr., skal greiða gatnagerðargjald af fermetrafjölda viðkomandi húsnæðis sem svarar til mismunar hærri og lægri gjaldflokksins. Lóðarhafi, eða byggingarleyfishafi þar sem það á við, á ekki rétt á endur­greiðslu ef bygging færist í lægri gjaldflokk við slíka breytingu.

6. gr.

Útreikningur gatnagerðargjalds

Af hverjum brúttófermetra byggingar greiðist gatnagerðargjald, sem nemur neðangreindum hundraðshlutum byggingarkostnaðar á hvern fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis, eins og hann er ákveð­inn hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987 um vísitölu byggingarkostnaðar. Gatnagerðargjald getur að hámarki numið 15% af byggingarkostnaði hvers brúttófermetra í vísitöluhúsnæðinu. Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústeg­und svo sem hér segir:

  Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu 15,0%
  Parhús, tvíbýlishús 15,0%
  Raðhús, keðjuhús 15,0%
  Fjölbýlishús 15,0%
  Verslunar-, þjónustuhúsnæði o.fl. 15,0%
  Iðnaðarhúsnæði 15,0%
  Bílakjallarar   3,75%

Reikna skal af flatarmáli húsa samkvæmt ÍST 50 um flatarmál og rúmmál bygginga og miða við brúttóstærðir í lokunarflokkum A og B að undanskildum svölum. Bílageymslur og útihús skal telja með við útreikning á flatarmáli húsa.

Þegar hús er rifið og annað byggt í staðinn er heimilt að fermetrar rifna hússins gangi á móti gjaldskyldum fermetrum þess nýja á sömu lóð.

Fjárhæðir taka breytingum tvisvar á ári, 1. janúar og 1. júlí ár hvert í samræmi við breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins.

7. gr.

Lágmarksgjald

Við ákvörðun lágmarksgjalds við úthlutun eða sölu byggingarréttar á lóð, sbr. a lið 4. gr., skal að jafnaði miða við eftirfarandi stærðir íbúða, nema annað leiði af nýtingarhlutfalli samkvæmt deili­skipulagi fyrir viðkomandi lóð:

  Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu 240 m²
  Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús 190 m²
  Fjölbýlishús 120 m²/íbúð

Lágmarksgatnagerðargjald af öðrum lóðum skal taka mið af nýtingarmöguleika á lóð sam­kvæmt því skipulagi, sem gildir við lóðaúthlutun hverju sinni.

8. gr.

Niðurfelling gatnagerðargjalds og lækkunar- og hækkunarheimildir

Gatnagerðargjald skal lækkað eða fellt niður þegar svo stendur á sem segir í a–c-lið þessarar málsgreinar:

  1. Lagnakjallarar og aðrir gluggalausir kjallarar, sem aðeins er gengið í innan frá.
  2. Stækkun á eldra íbúðarhúsnæði, 15 ára og eldra, allt að 30 fermetrum á hverja íbúð á hverju 10 ára tímabili. Af stækkun umfram 30 fermetra greiðist hálft gatnagerðargjald eftir við­komandi flokki.
  3. Svalaskýli íbúðarhúsa sem eru 20 fermetrar eða minni. 

9. gr.

Sérstakar lækkunarheimildir

Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar er heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af ein­stökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður, svo sem vegna þéttingar byggðar, atvinnu­uppbygg­ingar, lítillar ásóknar í viðkomandi lóð eða eftirspurnar eftir leiguhúsnæði.

Ákveði bæjarstjórn að nýta sér þessa heimild, skal hún gera um það sérstaka samþykkt þar sem fram komi hversu lengi heimild til lækkunar frá 4. gr. þessarar gjaldskrár gildir, hvert sé tilefni lækkunarinnar með vísan til 1. mgr. og aðrar þær málefnalegu ástæður sem búa að baki ákvörðun­inni. Fella má ákvörðun skv. þessari grein inn í úthlutunarskilmála lóða.

10. gr.

Greiðsla gatnagerðargjalda

Gatnagerðargjald fellur í gjalddaga við úthlutun lóðar. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Gatnagerðargjald samkvæmt b-lið 1. mgr. og 2.–4. mgr. 4. gr. fellur í gjalddaga við útgáfu bygg­ingar­leyfis. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Sé lóð ekki byggingarhæf við úthlutun skal greiða helming gatnagerðargjaldsins innan mánaðar frá dagsetningu úthlutunar til lóðarhafa og eftir­stöðvar gjaldsins skulu greiðast innan mánaðar frá því að lóð telst byggingarhæf. Bæjarstjórn getur ákveðið þrengri tímamörk en fram koma í 3. mgr. og skulu þeir skilmálar þá koma fram í auglýs­ingu um úthlutun viðkomandi lóðar eða byggingarréttar. Gatnagerðargjald af lóð í einkaeign og vegna stækk­unar húsnæðis fellur í gjalddaga við útgáfu byggingarleyfis og er eindagi hinn sami og gjald­dagi.

11. gr.

Endurnýjun byggingarleyfis

Hafi byggingarleyfi fallið eða verið fellt úr gildi, en áður greitt gatnagerðargjald ekki verið endur­greitt, skal við endurnýjun byggingarleyfis greiða gatnagerðargjald samkvæmt gildandi gjald­skrá að frádregnu áður greiddu gatnagerðargjaldi, verðbættu í samræmi við breytingar á vísitölu bygg­ingar­kostnaðar en án vaxta.

12. gr.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds

Seltjarnarnesbæ ber að endurgreiða gatnagerðargjald innan 30 daga ef lóðarúthlutun er aftur­kölluð eða ógilt eða lóð er skilað. Sama gildir um gatnagerðargjald sem lagt hefur verið á í tengslum við samþykkt byggingarleyfis, sbr. b-lið 4. gr., en í þeim tilvikum skal endurgreiða gatnagerðar­gjaldið innan 30 daga frá því að byggingarleyfishafi hefur sannanlega krafist greiðslu. Gatnagerðar­gjald skal endurgreitt án vaxta og verðbóta.

13. gr.

Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjöld

Samningar um gatnagerðargjald af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa gert við Seltjarnarnesbæ fyrir gildistöku samþykktar þessarar, svo og skilmálar varðandi gatna­gerðar­gjald sem bæjarstjórn hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi eða lóðareigandi hefur undir­gengist, halda gildi sínu.

14. gr.

Lögveðsréttur

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í lóð og fasteign þeirri sem á er lagt í tvö ár frá gjalddaga og gengur ásamt vöxtum og kostnaði fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla.

15. gr.

Gildistaka gjaldskrár

Samþykkt þessi er samin og samþykkt af bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar samkvæmt 12. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006. Samþykktin öðlast gildi við birtingu og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Við gildistöku hennar fellur úr gildi eldri gjaldskrá nr. 925/ 2007.

Seltjarnarnesi, 24. október 2019.

Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri.

 

 B deild - Útgáfud.: 7. nóvember 2019

Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: