Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Gjaldskrár

Hér er hægt að nálgast gjaldskrár og álagningarreglur fyrir Seltjarnarnesbæ, raðað í stafrófsröð eftir heiti.

 

Þjónusta
Gjaldskrár

Gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn

Gjaldskrá veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn, nr. 901/2012.

Breytingar:
Auglýsing nr. 1448/2020 um breytingu á gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn, nr. 901/2012.
Auglýsing nr. 73/2020 um breytingu á gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn, nr. 901/2012.
Auglýsing nr. 1266/2018 um breytingu á gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn, nr. 901/2012.
Auglýsing nr. 1169/2017 um breytingu á gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn, nr. 901/2012.
Auglýsing nr. 7/2016 um breytingu á gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn, nr. 901/2012.
Auglýsing nr. 1203/2014 um breytingu á gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn, nr. 901/2012.
Auglýsing nr. 1057/2012 um breytingu á gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn, nr. 901/2012.
Gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn

I. KAFLI

1. gr.

Veitustofnun Seltjarnarness selur hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð á Seltjarnarnesi, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. reglugerð fyrir Veitustofnun Seltjarnar­ness nr. 237, 4. mars 2011.

Gjaldskrá þessi gildir fyrir heitt vatn á veitusvæðum Veitustofnunar Seltjarnarness.

Í ríkissjóð skal greiða sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Innheimta skatts­ins er miðuð við áætlaða sölu. Virðisaukaskattur bætist við öll gjöld samkvæmt gjald­skrá þessari.

2. gr.

Veitustofnun Seltjarnarness lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra.

Veitustofnun Seltjarnarness lætur setja rennslismæla við hvert upphitunarkerfi og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við mælda rúmmetra vatns.

Veitustofnun Seltjarnarness lætur húseigendum í té aukamæli, ef þess er óskað.

II. KAFLI

3. gr.

Gjöld fyrir afnot af heita vatninu eru sem hér segir:

Tegund Veitusvæði  Kr.  2% skattur Með 11% vsk  Grunnur 
Einingaverð  Sala í þéttbýli, húshitun         95,63  1,91  108,27  kr./m3 

Tegund  Veitusvæði  Kr.  2% skattur  Með 11% vsk   Grunnur
Einingaverð Sala í þéttbýli, til snjóbræðslu 95,63  1,91 108,27 kr/m³
Einingaverð Sala í þéttbýli, til iðnaðar 95,63  1,91 108,27 kr/m³

Tegund       Stærð mælis  Kr. 2% skattur Með 11% vsk  Grunnur 
Fast verð A: 15 mm og stærri                 
24,20  0,48  27,40 kr./dag 

Fast gjald er hluti af almennum taxta og í öllum öðrum samningum þar sem selt er sam­kvæmt mæli.

Fast verð er fyrir föstum kostnaði og er óháð stærð mælis. Gjaldinu er dreift jafnt niður á tímabil reikninga.

4. gr.

Hitaveitugjöld verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til innheimtu­stofnunar, sem bæjarstjórn ákveður. Það eru vanskil ef gjöld eru ekki greidd innan 15 daga frá gjalddaga. Heimilt er að reikna dráttarvexti eins og þeir eru ákveðnir hjá innlána­stofnunum sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma.

III. KAFLI

5. gr.

Fast gjald á heimæð fyrir hús allt að 300 m3 að stærð  kr.  243.127
Umframgjald fyrir hús að stærð 300-1000 m3 kr.  290 pr. m3
Umframgjald fyrir hús að stærð yfir 1000 m3 kr.  194 pr. m3
1 rennslismælir á grind kr.  76.913

6. gr.

Gjöld skv. 5. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er veitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, að fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni.

7. gr.

Nú eru leyfð afnot af heitu vatni til annars en til húshitunar, og er þá Veitustofnun Seltjarnarness heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari.

8. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi á kostnað gjaldanda.

9. gr.

Veitustofnun Seltjarnarness hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3ja daga fyrirvara.

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 6.000 í hvert skipti.

Önnur þjónustugjöld Veitustofnunar Seltjarnarness eru eftirfarandi:

Seðilgjald kr.  198
Tilkynningar og greiðslugjald kr. 65
Auka álestur kr. 2.000
Innheimtuviðvörun kr. 800
Gjald fyrir opnun utan dagvinnutíma kr. 15.000

10. gr.

Eftirlitsmanni Veitustofnunar Seltjarnarness skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins.

Við gjaldskrána bætist virðisaukaskattur samkvæmt lögum og reglum á hverjum tíma.

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af veitustjórn og bæjarstjórn Seltjarnarness staðfestist hér með samkvæmt reglugerð fyrir Veitustofnun Seltjarnarness nr. 237, 4. mars 2011 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. nóvember 2012 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Veitustofnunar Seltjarnarness, heitt vatn nr. 1289/ 2011.Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: