Fara í efni

Reglur um könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála eða málaflokka

Reglur um könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála eða málaflokka hjá starfsmönnum fjölskyldunefndar Seltjarnarness

Almennt

1.gr.

Reglur þessar eru settar skv. 3. mgr. 14. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.

2. gr.

Fjölskyldunefnd Seltjarnarness fer með hlutverk barnaverndarnefndar Seltjarnarness sbr. 4. mgr. 10. barnaverndarlaga nr. 80/2002 Fjölskyldunefnd Seltjarnarness skal starfa í samræmi við 12. gr.barnaverndarlaga nr. 80/2002 ogsinnir verkefnum sem nefndinni eru falin í lögum um ættleiðingar nr. 130/1999 og barnalögum nr. 76/2003.

Starfsmenn félagsþjónustusviðs Seltjarnarness fara með einstök barnaverndarmál í umboði fjölskyldunefndar, samkvæmt stjórn félagsmálastjóra.

Með starfsmönnum er átt við þá starfsmenn félagsþjónustusviðs sem ráðnir hafa verið til að vinna að barnavernd og eftir atvikum sjálfstætt starfandi sérfræðinga er taka að sér verkefni fyrir nefndina. Félagsmálastjóra er heimilt að fela utanaðkomandi sérfræðingum vinnslu mála eftir því sem rúmastinnan fjárhagsáætlunar hverju sinni.

Um starfsmenn

3. gr.

Starfsmenn kanna og fara með einstök barnaverndarmál eða málaflokka í umboði nefndarinnar eftir reglum þessum

4. gr.

Starfsmenn skulu leggja mál fyrir nefndina í eftirtöldum tilvikum:

  • þegar ekki tekst samvinna um gerð áætlunar um stuðningsaðgerðir
  • þegar samvinna um framkvæmd áætlunar skv. 23. gr. gengur ekki eftir
  • þegar stuðningur felst í því að barn fari í fóstur skv. 25. gr. bvl., a og b lið
  • þegar um er að ræða alvarlegt barnaverndarmál eða starfsmaður telur ástæðu til að leggja mál sérstaklega fyrir fjölskyldunefnd.
  • þegar beita skal úrræðum skv. 28., 29. og 37. gr.

Mál skal ætíð lagt fyrir fjölskyldunefndar með skriflegri greinargerð.

5. gr.

Starfsmenn félagsþjónustusviðs sem vinna að barnaverndarmálum skulu hafa lokið prófi í

félagsráðgjöf, sálarfræði, uppeldisfræði eða öðru sérhæfðu námi á sviði barnaverndar. Starfsmenn

skulu hafa tilskilin réttindi til að starfa í viðkomandi fagi.

6. gr.

Um vanhæfi starfsmanna til meðferðar einstakra mála gilda reglur stjórnsýslulaga.

7. gr.

Starfsmönnum ber við störf sín að gæta fyllstu hlutlægni. Ber þeim að vanda störf sín og gæta faglegra vinnubragða, eftir því sem best þykir á hverjum tíma. Starfsmenn skulu leitast við að eiga góða samvinnu við börn og foreldra og sýna þeim og öðrum er tengjast máli fyllstu nærgætni og virðingu, er þeir kanna og fara með mál. Starfsmenn mega ekki skýra óviðkomandi aðilum frá því er þeir verða vísari í starfa sínum um einkamál manna eða heimilisháttu.

8.gr.

Starfsmönnum ber að skrá mál sem koma til meðferðar á kerfisbundinn hátt og varðveita öll gögn með tryggilegum hætti sbr. ákvæði 39. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og 22. og 23. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996.

Málsmeðferð starfsmanna

9. gr.

Starfsmenn skulu taka á móti tilkynningum er varða óviðunandi aðbúnað barna. Skulu þeir gæta þess að skrá nákvæmlega efni tilkynninga og annað sem máli kann að skipta. Starfsmenn skulu þegar við á vekja athygli tilkynnanda á því að honum er heimilt að óska nafnleyndar gagnvart öðrum en fjölskyldunefndar.

10. gr.

Starfsmaður hefur umboð til að framkvæma nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja öryggi barns sbr.

11. gr.

Nú fær starfsmaður tilkynningu eða upplýsingar um að aðbúnaði barns sé ábótavant, þannig að líkamlegri eða andlegri heilsu þess eða þroska geti verið hætta búin vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, áreitni eða ofbeldis af hendi annarra eða eigin hegðunar barnins og skal hann þátaka ákvörðun um hvort ástæða sé til að hefja könnun á málinu. Ákvörðun um að hefja könnun skal ekki tekin nema rökstuddur grunur sé um að tilefni sé til. Starfsmaður skal tilkynna foreldrum að tilkynning hafi borist og um ákvörðun sína í tilefni af henni. Einungis er heimilt að fresta tilkynningu til foreldra vegna ríkra rannsóknarhagsmuna. Þegar tekin hefur verið ákvörðun um að hefja könnun máls skal starfsmaður þegar taka afstöðu til þess hvort þörf sé á að skipa barni talsmann.

12. gr.

Leitast skal við að könnun fari fram í samráði og samvinnu við foreldra. Starfsmaður skal afla upplýsinga frá þeim, er um málið geta borið og frá þeim sérfræðingum sem við þykir eiga. Skal jafnan aflað umsagnar skóla barns eða annarar stofnunar þar sem barn dvelur, heimilisaðstæðurkannaðar og rætt við foreldra eða forráðamenn. Ef grunur leikur á að framið hafi verið kynferðisbrot gegn barni skal starfsmaður leggja fram kæru og óska lögreglurannsóknar. Þegar mál hefur verið nægilega kannað skal starfsmaður taka saman greinargerð þar sem lýst er niðurstöðum könnunar, tiltekið hverra úrbóta sé þörf og settar fram tillögur að heppilegum úrræðum ef því er að skipta. Í tilvikum þar sem úrbætur hafa í för með sér útgjöld skulu tillögur um það lagðar fyrir fjölskyldunefnd til samþykktar.

13. gr.

Leiði könnun í ljós að aðbúnaði barns sé áfátt eða barn stefni heilsu sinni eða þroska í hættu með hegðun sinni og þörf er á beitingu úrræða samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga, skal starfsmaður, í samvinnu við foreldra og eftir atvikum barn sem náð hefur 15 ára aldri, gera skriflega áætlun ummeðferð máls. Áætlunin skal miða að því að bæta aðbúnað eða hegðun barns sem í hlut á og í áætlun skal koma fram hvaða úrræðum og aðgerðum skal beitt í þeim tilgangi. Í áætlun skal jafnframt koma fram hvað foreldrum barns beri að gera í þessu skyni og hvaða aðstoð þau fá. Skal áætlun markaður ákveðinn tími.Ef ekki tekst samvinna um gerð eða framkvæmd áætlunar um beitingu úrræða skal starfsmaður einhliða semja áætlun um framvindu máls.

Ef fjölskyldunefnd tekur við umsjá eða forsjá barns skal starfsmaður semja skriflega áætlun umtrygga umsjá barnsins. Í áætlun skal tilgreina hvers konar vistun er fyrirhuguð og hversu lengi, markmið með vistun, stuðning við barnið og aðra, auk annars sem máli skiptir.

14. gr.

Starfsmaður tekur á móti ábendingum um að atferli starfsfólks sem starfa sinna vegna hefur samskipti við börn sé stórlega ábótavant og tekur ákvörðun um könnun málsins ef tilefni er til. Ákvörðun um könnun skal tilkynna viðkomandi aðila og vinnuveitanda hans ef við á. Leiði könnun í ljós að úrbóta sé þörf, skal unnin áætlun þar að lútandi. Ef ekki tekst samvinna um gerð og framkvæmd áætlunar skal málið lagt fyrir fjölskyldunefnd.

15. gr.

Þegar samin hefur verið einhliða áætlun um framvindu máls eða þegar um alvarlegt barnaverndar[1]mál er að ræða, skal málið lagt fyrir fjölskyldunefnd til frekari meðferðar. Leggi starfsmaður mál fyrir nefndina skal það gert með skriflegri greinargerð, þar sem fram koma ástæður fyrir íhlutun starfsmanns, atvik máls og annað er máli kann að skipta.

16. gr.

Áður en mál er lagt fyrir fjölskyldunefnd skal starfsmaður tilkynna foreldrum eða forráðamanni barns að málið verði lagt fyrir nefndina. Starfsmaður skal afhenda aðilum greinargerð, áætlun og önnur gögn málsins. Starfsmaður getur ákveðið, telji hann það andstætt hagsmunum barns, að aðilar fái ekki, að svo stöddu, að kynna sér innihald tiltekinna gagna, þar til fjölskyldunefnd hefur tekið endanlega ákvörðun þar að lútandi. Starfsmaður skal vekja athygli foreldra á rétti þeirra til að mæta á fund nefndarinnar og tjá sig þar munnlega eða skriflega. Einnig ber starfsmanni að vekja athygli viðkomandi á rétti hans tillögmannsaðstoðar og mögulega fjárhagsaðstoð í því skyni.

17. gr.

Starfsmaður skal án ástæðulausrar tafar og með sannanlegum hætti tilkynna viðkomandi aðilum um bókanir, ákvarðanir og úrskurði fjölskyldunefndar. Jafnframt skal þá veita hlutaðeigandi aðila leiðbeiningar um kæruheimildir, þegar þær eru fyrir hendi, kærufresti og hvert beina skuli kæru.

Umsagnir vegna forsjár- og umgengnismála.

18. gr.

Óski Dómsmálaráðuneyti, dómari eða sýslumaður, þegar við á, eftir umsögn fjölskyldunefndar áður en forsjár- eða umgengnismáli er ráðið til lykta, skulu starfsmenn annast könnun málsins.

19. gr.

Könnun starfsmanns skal miða að því að upplýsa hvernig högum barns hefur verið háttað, aðstæður og möguleika foreldra til að annast barn, tengsl foreldra og barns og annað er máli kann að skipta. Eftir því sem ástæða þykir til skal forsaga foreldra könnuð. Starfsmaður skal kanna viðhorf barns eftir því sem það hefur þroska til. Starfsmaður getur aflað álits annarra sérfræðinga á einhverju því er að ofan greinir.

20. gr.

Að lokinni könnun skal starfsmaður gera skriflega greinargerð, þar sem fram kemur framkvæmd könnunar og helstu niðurstöður. Aðilum skal gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum við framkvæmd könnunar, greinargerð starfsmanns og önnur gögn málsins. Þegar greinargerð starfsmanns og athugasemdir aðila liggja fyrir skal málið lagt fyrir fjölskyldunefnd. Starfsmaður skal vekja athygli aðila á rétti þeirra til að mæta á fund nefndarinnarog gera grein fyrir sjónarmiðum sínum.

21. gr.

Starfsmaður skal á öllum stigum máls leita sátta með aðilum eftir því sem best þykir henta hag og þörfum barns.Þá skal málið unnið í náinni samvinnu við aðra barnaverndarnefnd/félagsmálanefnd ef því er til að dreifa.

Aðrar umsagnir

22. gr.

Sé óskað umsagnar vegna ættleiðinga eða skv. ákvæðum barnaverndarlaga, svo sem um hæfi verðandi fósturforeldra eða um leyfi til að reka stofnun eða heimili fyrir börn, skal starfsmaður annast könnun málsins. Starfsmaður skal skrifa greinargerð sem lögð er fyrir fjölskyldunefnd.Afhenda skal aðilum greinargerð og gefa þeim kost á að gera athugasemdir munnlega eða skriflega. Aðilum skal jafnframt boðið að mæta á fund nefndarinnar til að gera frekari grein fyrir aðstæðumsínum eða sjónarmiðum.

Gildistaka

23. gr.

Reglur þessar öðlast gildi við staðfestingu Félagsmálaráðs Seltjarnarness.

Samþykkt í Félagsmálaráði Seltjarnarness 15. maí 2008.

Uppfærð til samræmis við samþykkt um stjórn Seltjarnarnesbæjar nr. 831/2013.

Félagsmálaráð verður fjölskyldunefnd.

Síðast uppfært 29. nóvember 2022
Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?